Iniciativa AI dětem

AI dětem GDPR

Zásady ochrany osobních údajů a storno podmínky

Milí uživatelé,

v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů bychom se s vámi rádi podělili o základní informace, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Jakýkoliv údaj, který po vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, údaj vždy vymažeme. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese cau@aidetem.cz.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je spolek AI dětem, z.s., se sídlem Kozinovo náměstí 1534/7, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 17914582, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 77130 (dále jen: „AI dětem“).

Vzhledem k tomu, že AI dětem není správcem, jehož činnost odpovídá popisu dle čl. 37 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, AI dětem nejmenuje pověřence pro ochranu údajů. Svá práva související s vašimi osobními údaji můžete kdykoliv uplatnit na shora uvedené adrese, případně elektronicky prostřednictvím adresy cau@aidetem.cz.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na našich vzdělávacích a jiných akcích, na základě spoluorganizace těchto akcí a na základě vaší aktivity na našem webu.

  1. Jméno a příjmení, titul; E-mail; Telefonní číslo; Město, kraj pobytu; Adresa bydliště/korespondenční adresa; Datum narození.
  2. Škola, kterou navštěvujete/informace o vašem zaměstnání (pracovní pozice, zaměstnavatel).
  3. Fotografie a audiovizuální záznamy z workshopů, kterých se zúčastníte, a to na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte, posadíme vás během workshopu dozadu a náš fotograf dostane instrukce vás na fotografiích nezobrazovat. Fotografie budou zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích, propagačních materiálech, případně webových stránkách a sociálních sítích námi prověřených partnerů.
  4. Zpětná vazba akce, zpětná vazba k materiálům, a další informace, které nám poskytnete při vyplňování našich dotazníků.
  5. Informace, které uvedete v práci, která vzniká v rámci některé z našich akcí.

Tyto údaje zpracováváme v případě, že po zaplacení workshopu požadujete vystavit fakturu a dále v případě, že objednáváte některé z našich produktů (např. učebnice Strojové učení pro děti):

Jméno a příjmení; IČO, příp. DIČ; Adresa bydliště, místo podnikání.

Od účastníků našich dlouhodobějších akcí, kteří se na tyto akce hlásí napřímo (např. příměstský tábor, víkendová škola) zpracováváme také:

Rodné číslo; Zdravotní pojišťovna; Jméno a příjmení zákonného zástupce; E-mail zákonného zástupce; Telefon zákonného zástupce.

Údaje o speciálních zdravotních potřebách, zdravotních omezeních a konkrétních diagnózách účastníka/účastnice. Tyto údaje jsou nezbytné, abychom mohli průběh akce přizpůsobit potřebám účastníků, např. najmout speciálního pedagogického asistenta, upravit program, zajistit jiný jídelníček, zajistit vhodné prostory nebo pověřit zdravotníka, aby ve správnou dobu dal dítěti jeho léky. Tyto údaje rozhodně neslouží jako kritérium k výběru účastníka/účastnice.

Tyto údaje jsou nezbytné pro pořádání těchto delších akcí a slouží zejména pro případ zdravotních problémů případně pro účely prevence těchto problémů. Tyto údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou.

Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:
IP adresa; soubory cookies případně jiný online identifikátor.

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

Přístup k údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Délka zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu 3 let od vaší účasti na vzdělávací akci, a to zejména z důvodu vyřizování případných reklamací a stížností ohledně vaší účasti apod.

Osobní údaje pro účely plnění dalších smluv zpracováváme po dobu 3 let od ukončení smlouvy. Osobní údaje uvedené ve fakturách zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let.

Pokud nám udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, budeme váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní vzdělávací akci.

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním newsletterů, budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 10 let od udělení souhlasu.

Objednávky našich produktů zpracováváme po dobu 4 let, a to z důvodu vašich případných dotazů, reklamací nebo sporů souvisejících s objednávkou.

Osobní údaje, které se týkají speciálních zdravotních potřeb účastníků smažeme 3 měsíce po konání události, pro niž byly nezbytné. Po tyto 3 měsíce údaje uchováváme pouze pro případ sporů a nezbytných vyjasňování.

Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

Titul zpracování

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Tak jako u všech ostatních společností, není ani u nás objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. To znamená, že není možné na 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže získat přístup třetí osoba, že nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že používáme šifrovanou technologii, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití, zničení nebo zveřejnění shromážděných údajů.

K plnému zajištění bezpečnosti vašich údajů však potřebujeme také vaši pomoc a odpovědné chování. Pamatujte prosím, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Webové stránky AI dětem využívají pouze analytické cookies pro monitorování návštěvnosti (Google Analytics). Soubory cookie nepoužíváme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: cau@aidetem.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese cau@aidetem.cz či písemně na naší adrese: AI dětem z.s., Kozinovo náměstí 1534/7, 102 00 Praha 10.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.