Iniciativa AI dětem

Stanovy spolku AI dětem

AI dětem, z.s.
IČ: 179 14 582 | datovka: 4czjq6u
číslo účtu: 2002446742/2010

1) Název, sídlo, forma a trvání spolku

a) Název spolku je: AI dětem z.s.;
b) Sídlem spolku je: Praha;
c) Spolek AI dětem, z.s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
d) Spolek je ustaven na dobu neurčitou.

2) Charakter spolku

a) Spolek je nezávislou a nepolitickou právnickou osobou působící v České republice. Účelem spolku je podpora vzdělávání dětí a dospělých v oblasti nových technologií a inovací na základních a středních školách a v rámci volnočasových aktivit v České republice.

3) Účel a předmět činnosti spolku

a) tvorbou vzdělávacích materiálů podpořit vzdělávání dětí a vyučujících v oblasti nových technologií a inovací;
b) formou školení, workshopů, prezentací, konferencí a projektových dnů vzdělávat děti a dospělé v oblasti nových technologií a inovací;
c) pořádáním volnočasových aktivit (kroužků, kurzů a příměstských táborů) podpořit vzdělávání v oblasti nových technologií a inovací;
d) propagovat vzdělávání v oblasti nových technologií a inovací a vytvářet příznivé podmínky pro vzdělávání;
e) propojování subjektů z oblasti vzdělávání v nových technologiích a inovacích za účelem pořádání vzdělávacích akcí a propagace vzdělávání.

4) Formy činnosti

a) tvorba vzdělávacích materiálů;
b) rekreační, volnočasová a zájmová práce s dětmi a jejich rodiči;
c) pořádání seminářů, přednášek a konferencí; lektorování;
d) výzkumná činnost;
e) vydávání publikací a tematických materiálů;
f) propagace vzdělávání formou komunikace v médiích a sociálních sítí;
g) spolupráce s jinými subjekty zastávající společné zájmy;
i) účast ve správních řízeních.

5) Vznik členství

a) Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členství ve spolku vzniká přijetím na základě schválení podepsané písemné přihlášky zájemce o členství. Přihlášky o členství schvaluje svým rozhodnutím Výbor. Členové se scházejí na Členské schůzi.
b) Zakladatelé spolku se stávají členy spolku dnem jeho vzniku.

6) Zánik členství

Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku Výborem;
b) vyloučením člena na základě písemného rozhodnutí Výboru; takové rozhodnutí může Výbor vydat pouze v případě, že člen i přes písemné napomenutí Výboru pokračuje v porušování stanov spolku či jinak poškozuje dobré jméno spolku; rozhodnutí Výboru je konečné a nepodléhá přezkoumání jiným orgánem spolku;
c) úmrtím;
d) ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům;
e) zánikem spolku.
V případě zániku členství ve spolku nevzniká členu nárok na vrácení případně splacených členských příspěvků či jiných darů; v odůvodněných případech mu však může Výbor toto právo přiznat.

7) Práva a povinnosti členů

a) Členu náleží zejména právo:
— účastnit se činnosti spolku;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k chodu spolku;
— účastnit se členské schůze a podílet se svým hlasem na rozhodování;
— nahlížet do archivu spolku a do všech listin a dokumentů spolku, včetně seznamu členů spolku, kdykoliv o to požádá.
b) Člen je zejména povinen:
— dodržovat tyto stanovy, vnitřní předpisy spolku a rozhodnutí orgánů spolku;
— jednat v souladu se zájmy spolku a dbát o rozvoj činnosti spolku a o jeho dobré jméno;
— platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem.
c) Členové spolku neručí za jeho dluhy.

8) Práva a povinnosti členů

a) nejvyšším orgánem spolku a zároveň jeho statutárním orgánem je Výbor;
b) dalším orgánem spolku je Členská schůze.

9) Výbor

a) Výbor je nejvyšším orgánem spolku a zároveň jeho statutárním orgánem. Výbor má 3 členy, kteří si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a člena výboru. Prvními členy Výboru se stávají:
— Eva Nečasová, nar. 31. 5. 1983,
bytem: Kozinovo náměstí 1534/7, 102 00 Praha 15;
— Jitka Šimková, nar. 29. 12. 1977,
bytem: Jana Masaryka 330/48, 120 00 Praha 2;
— Radovan Lupták, nar. 21. 1. 1988,
bytem: Družnosti 6, 140 00 Praha 4.
b) Výkon funkce člena Výboru je stanoven na dobu neurčitou.
c) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně; jeho jednání svolává předseda. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jednání alespoň 2 jeho členové. Rozhodnutí Výbor přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů. Každý z členů Výboru má jeden hlas.
d) Jednání Výboru se může uskutečnit také s využitím techniky (konferenční hovor, videokonference, apod.).
e) Rozhodnutí Výboru může být přijato i dálkově. Předseda Výboru může e-mailem vyzvat členy Výboru, aby hlasovali o přijetí rozhodnutí prostřednictvím emailu. Předseda Výboru je povinen ve výzvě adresované členům Výboru stanovit lhůtu ne kratší než 3 pracovních dnů, ve které mohou členové Výboru hlasovat. Pokud se ve lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdrželi hlasování. Pro přijetí rozhodnutí je v tomto případě třeba, aby souhlasila nadpoloviční většina všech členů Výboru.
f) Spolek zastupuje při právním jednání a jeho jménem jedná a podepisuje každý člen Výboru, a to samostatně.
g) Výbor:
— schvaluje účetní závěrku za předešlý rok;
— schvaluje rozpočet spolku na příští období;
— rozhoduje o zrušení a likvidaci spolku včetně jmenování likvidátora;
— rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku;
— je zodpovědný za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami spolku;
— stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o jejich vypořádání v případě zániku členství;
— schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů ze spolku;
— schvaluje vnitřní pravidla spolku;
rozhoduje o změně stanov spolku. h)Funkce člena výboru zaniká:
— doručením písemného oznámení člena výboru o tom, že se vzdává této funkce, ostatním členům Výboru;
— úmrtím nebo zánikem člena Výboru;
— zánikem členství ve spolku;
— rozhodnutím Výboru o odvolání člena Výboru z funkce; v případě, že není odvolaný člen přítomen jednání Výboru, na které bylo rozhodnuto o jeho odvolání, zaniká funkce teprve doručením písemného rozhodnutí o odvolání z funkce odvolávanému členovi Výboru.
i) V případě, že zanikne funkce stálého člena Výboru, o novém stálém členovi rozhodne svým hlasováním Výbor.

10) Členská schůze

a) Členská schůze je schůzí všech členů spolku.
b) Schází se dle potřeby, minimálně však jednou ročně.
c) Členskou schůzi svolává Výbor, a to zpravidla e-mailem nejméně 14 dní před jejím konáním.
d) Členská schůze je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Usnesení
e) Členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý z členů má jeden hlas.

11) Zásady hospodaření

a) Spolek je neziskovou právnickou osobou. Majetku spolku může být užito výlučně ve prospěch účelu a hlavní činnosti spolku podle článku 3 a 4 těchto stanov.
b) Příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, výnosy z případné vlastní vedlejší činnosti, dary a granty, případně též přijaté úvěry či zápůjčky.
c) Kdo jedná za spolek nebo jinak nakládá s jeho jměním, je povinen počínat si přitom s péčí řádného hospodáře.
d) V případě likvidace spolku bude jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

12) Společná a závěrečná ustanovení

a) Veškerá komunikace a doručování jakýchkoliv oznámení mezi členy a orgány spolku probíhá především elektronicky, zejména e-mailem. Oznámení je považováno za doručené dnem doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li doručováno na příslušnou e-mailovou adresu oznámenou výboru. Oznámení o vystoupení ze spolku, oznámení o vzdání se funkce člena výboru, rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze spolku a rozhodnutí výboru o odvolání člena výboru z funkce musejí být současně zaslány doporučeně poštou. V těchto případech se za den doručení považuje desátý den následující po dni odeslání, je-li doručováno na příslušnou adresu oznámenou výboru. Všichni členové jsou povinni sdělit výboru aktuální e-mailovou i poštovní adresu a bez zbytečného odkladu ho informovat o všech změnách.
b) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.