Iniciativa AI dětem

dvojka

konference

Umělá inteligence
ve vzdělávání

proběhla 16/05/2023, Praha

Proběhla: úterý 16. května 2023, 9—15 hodin
Vstupenky: za cenu 390 Kč (+15 Kč poplatek GoOut)
Kde: Magenta Experience Center, Praha (mapa)
Pro koho: pro pedagogy a vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ, knihovníky
Dotazy směřujte na Jitku Šimkovou: jitka@aidetem.cz

Téma plagiátorství v souvislosti s generativními modely umělé inteligence ve školství rezonuje. Kde je hranice dohledu a kde začíná odpovědnost žáků za jejich vlastní učení? A proč je etika téma, které bychom měli v souvislosti s AI na školách intenzivně otevírat?

Technologie je hlavně o lidech. Měli bychom žáky učit nejen ji ovládat a rozumět jí, ale možná víc než cokoliv jiného — vytvářet si k ní zdravý postoj. Konferenci zahájíme panelovou diskuzí s odborníky na téma plagiátorství a motivace k učení. Následovat budou dva paralelní bloky přednášek.

Občerstvení a oběd je v ceně vstupenky.

Program

9.00—9.15

Úvod konference

9.15—10.30

Panelová diskuze na téma plagiátorství

10.30—10.45

Pauza na kávu

10.45—11.45

Doporučení k využívání AI na ZŠ a SŠ (moderovaná debata)

11.45—12.30

ChatGPT — fungování, příležitosti, limity (přednáška)

12.30—13.15

Pauza na oběd

13.20—14.05

Máme se bát umělé inteligence? (přednáška)

13.20—14.05​

Generování obsahu ve školách — právní pohled (přednáška)

14.10—14.55

Digitální stopa — náš život 2.0 (přednáška)

14.10—14.55

Etická a odpovědná AI (přednáška)

14.55—15.00

Zakončení konference

Program podrobněji

Kamil Kopecký, Jan Kršňák, Daniela Růžičková, Josef Šlerka
Moderuje Marek Adler
9.15—10.30

Výrazným tématem posledních týdnů, které rezonuje nejen v oblasti školství, jsou generativní modely umělé inteligence. I v souvislosti s možným plagiátorstvím se nabízejí otázky: Jak učit žáky pracovat smysluplně a zodpovědně s nástroji umělé inteligence? Kudy vede hranice mezi pedagogickým dohledem a odpovědností žáků za vlastní učení? Co bychom měli my učitelé změnit v přístupu k žákům a studentům?

moderovaná debata (10.45—11.45)
Pavel Vrána, Anna Bučinská, Petr Mrázek

Buďte součástí moderované debaty spolu se zástupci z řad žáků, studentů, pedagogů a ředitelů škol a dalších organizací, která má dopomoci vytvoření sady doporučení k využívání AI na ZŠ a SŠ. Dokument vznikl na půdě SSPŠ a čeká právě na vyjádření všech aktérů, kterých se týká. Buďte u toho. Draft dokumentu si můžete stáhnout zde.

Josef Šlerka
přednáška (11.45—12.30)

Jak fungují a jak se učí velké jazykové modely typu GPT. Co přinášejí nového v oblasti vzdělávání. A jak správně stavět prompty (textové vstupy) pro ChatGPT.

Co si odnesete

1. Obecné porozumění fungování velkých jazykových modelů
2. Co přinášejí do vzdělávání
3. Základy pro komunikaci s ChatGPT

David Černý
přednáška (13.20—14.05)

Ve své přednášce se David Černý zaměří na některé vážné obavy ze současného stavu a vývoje AI. Pokusí se ukázat, že nejsou příliš opodstatněné. Zbytek přednášky bude věnovat ilustraci faktu, že problém není AI, ale my lidé a naše pasivita, která nám neumožňuje využívat nástroje AI rozumně, moudře a morálně.

Co si odnesete

1. Pochopení současných obav ohledně AI
2. Schopnost kriticky přemýšlet o AI
3. Základní povědomí o některých problematických oblastí využívání AI

Ondřej Vykoukal
přednáška (13.20—14.05)

ChatGPT nebo DALL·E jsou sice poměrně nové technologie, ale nepohybují se v právním vakuu. Vztahují se na ně všechna pravidla, která platí i pro offline svět. Každá ze služeb má navíc ještě svá vlastní pravidla, která jsou kolikrát přísnější než naše zákony. A často není snadné se ve všech podmínkách a paragrafech zorientovat. Na přednášce vás Ondřej touto změtí provede a ukáže, jak s aplikacemi pracovat právně bezpečně.

Dozvíte se:

1. jaké otázky nebo obrázky můžete zadávat AI ke zpracování,
2. jaká máte práva k vytvořenému výstupu,
3. jak je to s daty a osobními údaji, které do AI zadáváte.

Ondřej Michalák
přednáška (14.10—14.55)

Data, která vytváříme, jsou otiskem našich reálných životů. Naše digitální stopa ale nezůstává v online prostoru nepovšimnutá. Víme, jaká data za sebou zanecháváme? A co se s nimi děje? A jakou roli v tomto příběhu hraje umělá inteligence a strojové učení?

Co si odnesete

1. Zjištění, že na data můžeme pohlížet jako na věc, která někomu patří a má svůj životní cyklus.
2. Pořizování, využití, správa, zveřejnění a zapomínání dat mají svůj etický rozměr.
3. Pochopení toho, jakou roli hraje v online prostoru strojové učení.

Kateřina Anna Magnna a Karel Klatovský
přednáška (14.10—14.55)

Umělá inteligence se stala běžnou součástí života lidské společnosti a její rostoucí význam se projevuje i ve vzdělávání. Pro utváření současného a budoucího vzdělávání tak především hraje kritickou roli etický a odpovědný přístup všech zúčastněných stran a úzká spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

Dozvíte se:

1. Porozumění modelu etických principů AI odpovědné společnosti v soukromém sektoru.
2. Pochopení důležitosti spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem v oblasti zodpovědné a etické AI.
3. Konkrétní příklady a poznatky z praxe a mezinárodního prostředí.

Přednášející a lektoři

bucinska-anna

Studentka oboru informační technologie na Smíchovské SPŠ a gymnáziu. Tandemová učitelka na základní škole, organizátorka letní školy robotiky. Stála u zrodu doporučení využívání AI na ZŠ a SŠ. Věnuje se robotice, umělé inteligenci a obecně IT.

cerny-david
David Černý je vědecký pracovník AV ČR. Věnuje se filosofii a etice umělé inteligence a aplikované etice v celé řadě oblastí.
klatovsky-karel

Manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft. Má praxi 11 let jako učitel a správce sítě. Věnuje se přednáškám a psaním článků a webinářů na téma efektivního využívání digitálních technologií ve výuce. Napsal více jak 20 knih a učebnic pro ZŠ a SŠ se zaměřením zejména na technologie Microsoft, přednášel na konferencích BETT v Londýně, TechED v Amsterdamu či Barceloně. Je držitelem mnoha certifikací.

klatovsky.cz

kopecky-kamil
Vysokoškolský pedagog, který se zaměřuje na online bezpečnost (především na prevenci rizikového chování dětí v online prostředí), nová média a na smysluplné využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a v běžném životě. Věnuje se vzdělávání na všech úrovních, prevenci, intervenci a výzkumu. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, kde vede Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, projekt E-Bezpečí a laboratoř Digidoupě.
krsnak-jan
Zabývá se vlivem digitalizace na společnost a lidský život a inovativním školstvím. Je zakladatelem projektu Digiděti a autorem stejnojmenné knihy.
magnna-katerina-ann
Vedoucí pracovnice se zkušenostmi v oblasti mezinárodního práva, ICT práva, obchodu, podnikání a diplomacie. Zabývá se tématy odpovědné a etické umělé inteligence a práva duševního vlastnictví. V současné době pracuje pro společnost Microsoft, kde je zodpovědná za vztahy s vládami v několika evropských zemích.
michalak-ondrej
Ondřej Michalák působí jako konzultant na místních i mezinárodních datových projektech a dále se věnuje problematice bezpečného zavádění umělé inteligence v podnicích.
mrazek-petr

Student oboru kybernetická bezpečnost na Smíchovské SPŠ a gymnáziu. Manažer workshopů, školení a letních škol zaměřených na informační technologie.
Stál při vzniku laboratoře umělé inteligence na SSPŠ. Věnuje se mimo jiné umělé inteligenci, podnikání a IT obecně.

ruzickova-daniela
Pracuje v NPI ČR, byla spoluautorkou Strategie digitálního vzdělávání 2020, věnuje se rozvoji ICT kurikula a jeho formulaci v rámcových vzdělávacích programech. V letech 2016–2021 vedla skupinu, která připravila nový obsah RVP ZV a gymnaziálních RVP v digitální oblasti. Je členkou týmu, který navrhuje a realizuje aktivity na pomoc základním školám a gymnáziím s proměnou školního kurikula podle nového RVP. 
slerka-josef
Josef Šlerka je český sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Od srpna 2017 do konce dubna 2021 byl ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Působí stále jako vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě. Dříve pracoval ve společnosti Ataxo, kde byl vedoucím technologické divize Social Insider
vrana-pavel
Student oboru kybernetická bezpečnost na Smíchovské SPŠ a gymnáziu. Stál u zrodu doporučení využívání AI na ZŠ a SŠ. Kromě kybernetické bezpečnosti a programování se zabývá právě využíváním AI ve výuce.
vykoukal-ondrej
Ondra je advokátem v kanceláři KROUPAHELÁN a expertem na právo duševního vlastnictví a moderních technologií. Baví ho autorské právo, umělá inteligence, digitální právní vztahy nebo třeba právní aspekty virtuální, augmentované nebo jakékoli jiné meta reality. Spolupracuje s platformou umělé inteligence prg.ai, iniciativou AI dětem nebo s Pražským inovačním institutem. Svým klientům se vždy snaží ukázat, že právní služby jde poskytovat přívětivě, srozumitelně a efektivně.

Partneři