Využití ChatGPT
ve školách

Využití ChatGPT
ve školách

právní pohled

Obrázek v hlavičce byl vygenerován programem Midjourney.

Autor: Mgr. Ondřej Vykoukal, advokátní kancelář KROUPAHELÁN, editorka: Eva Nečasová

Od kdy a za jakých podmínek mohou žáci ve školách samostatně využívat službu ChatGPT? Pohled českého práva přináší Ondřej Vykoukal z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.

Použití aplikace ChatGPT dětmi

Dle podmínek užití společnosti OpenAI (provozovatel ChatGPT) mohou ChatGPT využívat děti až od 13 let. Potřebují k tomu však souhlas zákonného zástupce, typicky rodiče.

Děti mladší 13 let nemohou ChatGPT samostatně používat, i kdyby měly souhlas rodičů. Studentům starším 18 let v jeho využití nic nebrání.

Pozn.: V rámci registrace do služby ChatGPT není od uživatele vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů. Z tohoto důvodu se na registraci do aplikace nevztahuje ustanovení § 7 zákona o zpracování osobních údajů, který říká, že dítě může aplikaci využívat až po dovršení 15 let (se souhlasem zákonného zástupce). To ale nic nemění na nutnosti mít souhlas zákonného zástupce pro uživatele mezi 13—18 lety (dle podmínek spol. OpenAI).

Naše doporučení k užívání ChatGPT v hodinách

V případě, že žáci ještě nedosáhli věku 13 let, doporučujeme s ChatGPT pracovat skupinově, kdy pedagog ovládá aplikaci, ale dotazy kladou žáci a žákyně.

Pokud žáci dosáhli věku 13 let, získejte souhlas zákonných zástupců. V případě, že to není možné, pracujte skupinově (jako v prvním případě).

Komu patří obsah v aplikaci ChatGPT

Obsah patří uživateli aplikace.
V pravidlech aplikace je výslovně uvedeno, že veškerý vygenerovaný obsah patří uživateli. Uživatel je ale povinnen vždy uvést, že obsah byl vytvořen prostřednictvím ChatGPT. Není dovolené vydávat obsah z ChatGPT za své vlastní autorské dílo.

S vlastnictvím obsahu se pojí odpovědnost za obsah.
Důležité je vědět, že provozovatel služby ChatGPT se zříká jakékoli odpovědnosti za vytvořený obsah. Je na každém uživateli, aby si sám výstupy před jejich publikací zkontroloval.

Zveřejněním výstupu může uživatel zasáhnout do těchto oblastí:
1) Autorská práva — ChatGPT může generovat výstup i z autorských děl (publikovaných úryvků knih, diplomových prací, básní...).
2) Osobní údaje a ochrana osobnosti — výstupem mohou být i osobní údaje třetích osob.
3) Uvádění nepravdivých informací — výstupy mohou být nepravdivé.
4) Obsah porušující etická pravidla — násilný, nenávistný, šikanózní, rasistický, vulgární, apod.

Před veřejnou publikací jakéhokoli obsahu vygenerovaného v aplikaci ChatGPT je tak potřeba obsah zkontrolovat a ujistit se, že je legální ho zveřejnit a dále používat.

Příručka Generativní AI vs. právo

V příručce naleznete srozumitelně a čtivě podané odpovědi na otázky:

🖼️ Jaké otázky nebo obrázky můžete zadávat AI ke zpracování.
📣 Jakým způsobem musíte uveřejňovat odpovědi AI.
🤜🏽 Jaká máte práva k vytvořenému výstupu.
🚔 Může vás někdo žalovat za výstup AI, který zveřejníte.