Iniciativa AI dětem

Jak zavést AI ve školách systémově

Autorka: Eva Nečasová

Děti budou díky AI podvádět.
Děti díky AI zhloupnou.

Toto jsou obavy, o kterých slýcháme v posledních několika měsících ve sborovnách často. Asi nikoho nepřekvapí, že my v AI dětem to vnímáme jinak. Když se to vezme za správný konec, generativní AI (GAI) může v oblasti vzdělávání přinést v první řadě pozitiva. Jaká?

AI generuje otázky pro žáky na základě jejich aktuální úrovně porozumění a dosažených výsledků.

Vytváří personalizované studijní plány pro studenty na základě jejich výkonu a silných/slabých stránek.

Toto všechno dokáže už nyní — například pomocí aplikace ChatGPT. Dokáže vytvářet vzdělávací obsah na míru — pracovní listy, otázky a odpovědi, kvízy, ilustrace, interaktivní hry a další.

To může pedagogům ušetřit čas a umožnit jim přizpůsobit materiály potřebám konkrétní třídy nebo jednotlivých žáků.

AI dokáže automaticky vyhodnocovat práci žáků a pedagogům nabízet již hotové hodnocení ke korekci.

Generování zpětné vazby a hodnocení v reálném čase učitelům umožňuje rychle identifikovat oblasti, kde studenti potřebují další podporu.

Vytváření poutavých a interaktivních výukových aktivit, jako jsou hry a simulace, které studentům pomohou pochopit složité koncepty.

Zakazovat generativní AI ve školách?

Níže je tabulka udržitelnosti různých přístupů ke generativní AI v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Životaschopnost je znázorněna pomocí semaforu (zelená=životaschopný, oranžová=napůl a červená=neživotaschopný).

Tabulku jsme převzali z tohoto článku Jasona Lodge, proděkana a docenta pedagogické psychologie na univerzitě v Queenslandu. Doporučuji k přečtení.

Školy, které ignorují nebo zakazují aplikace generativní AI, to nebudou mít v dlouhodobějším horizontu lehké, protože tyto technologie se stávají standardem v mnoha digitálních nástrojích a vyhledávacích systémech. Některé školy zvažují regulaci jejího užívání (ať už částečnou nebo úplný zákaz). Výhodný se zdá přístup povolit GAI v konkrétních úlohách. Naopak nevýhodná se zdá změna systému hodnocení s ohledem na současné limitace GAI. Jako životaschopný přístup vychází změna systému hodnocení, pokud školy uvažují nad jeho proměnou v dlouhodobém horizontu s předpokladem, že se schopnosti GAI budou rapidně zlepšovat.

Jak zavést AI ve školách tak, aby byla přínosem?

Připravili jsme 5 konkrétních doporučení, o kterých si myslíme, že mají potenciál ve školách pomoci.​

1

Stanovte si pravidla.

Stanovte si pravidla pro využívání GAI ve škole. Ale vytvářejte je společně — nejen vedení školy a pedagogové. Nechte děti (a v ideálním případě také rodiče), aby se podílely na jejich tvorbě, a pokuste se je nastavit tak, aby vyhovovaly většině.

Proč? Děti chtějí objevovat a můžete se vsadit, že budou GAI používat. Když jim nebudeme naslouchat a GAI zakážeme, půjdeme proti jejich přirozenosti. Tohle není způsob, jak budovat prostředí důvěry ve třídách — což by si pravděpodobně většina z nás přála.

Při tvorbě pravidel se můžete inspirovat dokumentem Doporučení pro využívání AI ve školách od Národního pedagogického institutu.

2

Vzdělávejte se a využívejte kvalitní nástroje. ​

Absolvujte kvalitní školení, které vás uvede do problematiky AI. Není to nic složitého!​

Vyberte si jeden/dva nástroje, které vám mohou pomoci ve vaší práci, a zkoušejte s nimi pracovat. Pokud vám některý nevyhovuje, vyzkoušejte jiný.​

3

Uvažujte nad zadáním a kritérii hodnocení.

Protože je tak snadné během chvilky vygenerovat velmi dobře znějící text nebo skvěle vypadající obrazy (a v budoucnu vlastně cokoliv včetně videí, hudby, 3D objektů atd…), je třeba zamýšlet se nad tím, jaké zadáváme úkoly nebo jaké aktivity pro děti vymýšlíme a za co a jak je hodnotíme.

Pokuste se vymýšlet taková zadání, která vedou ke kontextuálnímu pochopení a sebepoznání.
Můžete vyskoušet následující:

1. Pokládejte otázky, které vyžadují komplexní odpovědi a děti při jejich hledání musí čerpat z různorodých zdrojů.

2. Stavte děti před komplexní problémy a nechte je navrhovat různé scénáře jejich řešení. Výstupem je tedy vyhodnocení správnosti postupu.

3. Nechte děti, aby kriticky posuzovaly, vyhodnocovaly nebo interpretovaly odpovědi umělé inteligence.

4. Pro hodnocení požadujte kombinované výstupy — například portfolia, deníky, apod.

5. Chtějte, aby děti řešily reálné problémy, se kterými se skutečně budou v životě setkávat.

Z těchto doporučení vyplývá, že školy, které už v minulosti začaly přistupovat k výuce v duchu konstruktivismu, vyučovaly projektově, badatelsky, integrovaly předměty do tematických bloků a formativně hodnotily, nemají v současné situaci skoro žádný problém.

Děti mohou, a některé skutečně budou, podvádět, když je budeme hodnotit na základě jednoho vypracovaného testu nebo například eseje. Ale pokud je budeme kontinuálně oceňovat (a hodnotit) na základě procesu jejich učení (formativní hodnocení), problém s podváděním se vytrácí. Děti budou GAI využívat jako jeden z mnoha dalších nástrojů.

4

Definujte jasně co, jak a proč.

Jasně uvádějte, zda děti mohou, či nemohou využít aplikace umělé inteligence. Případně definujte, na které konkrétní části je smí využít. A co je důležité — vysvětlujte proč. Protože odpověď na otázku „Proč?“ vám zároveň poskytne záruku, že úkol dává smysl.

Příklad: Osnovu vypracuj pomocí ChatGPT, jednotlivé body dle knihy.

Nebo: Na vypracování tohoto úkolu nevyužívej ChatGPT, protože slouží k tomu, aby sis látku zapamatoval/a.

Ptejte se sami sebe: Skutečně bude tento úkol přínosem pro děti v současném světě?

Pět úrovní využití využití AI ve vzdělávání:

Žáci pracují zcela bez pomoci AI, spoléhají pouze na své znalosti, porozumění a dovednosti. AI nesmí být použita v žádné fázi.
AI může být použita pro generování nápadů a vytváření struktur. Úloha ale nesmí být vypracována pomocí AI.
AI může být využita pro zvýšení kvality odevzdávaného výstupu, například pro zlepšení stylistiky apod., nikoliv však pro generování nového obsahu.

AI může být využita ke konkrétním, dopředu specifikovaným úlohám, přičemž žáci kriticky hodnotí obsah vytvořený AI a zároveň vždy uvádějí, jakým způsobem s ní pracovali. Výstupem je posouzení obsahu vygenerovaným pomocí AI.

AI může být využita v jakékoli fázi vypracování úlohy, aniž by bylo učitelem specifikováno jak. Není nutné uvádět, kdy a jak byla AI využita, případně citovat.

5

Klaďte důraz na porozumění.

Jak zní vaše odpověď na otázku: „Umíte si představit, že byste ohodnotili na výbornou práci, která byla kompletně vygenerovaná AI?“

Dostávám na ní od pedagogů stále častěji odpověď ano. Ale ti, kteří takto odpovídají, rozumí, co to obnáší. Je třeba mít vizi, vědět, jak má výsledek vypadat. Složité problémy rozložit na menší části. Umět s aplikacemi správně komunikovat (tzv. promptovat). A samozřejmě vygenerovaný výstup je třeba kriticky posoudit, porozumět mu. Měli bychom po žácích chtít takový výstup umět interpretovat a ideálně s ním dále pracovat.

Sečteno, podtrženo — získat kvalitní výstupy z AI generativních aplikací vždy neznamená zjednodušit si práci. Mnohdy to vyžaduje celé spektrum dovedností a ty je třeba praxí neustále rozvíjet. Tou hlavní je umět kriticky myslet.

Ať už se rozhodnete, že ve vaší škole přistoupíte ke generativní AI jakýmkoliv způsobem, prosím, mějte na srdci v první řadě děti. Nikoliv své případné obavy.

Můj TED Talk na téma systémové zavedení ve školách

Přehrát video