Iniciativa AI dětem

Obecný úvod do umělé inteligence — kapitola 1

Proč vést děti k poznávání umělé inteligence?

Většina z nás se denně potkává s aplikacemi umělé inteligence, ale jen zřídka chápeme technologie, které za tím stojí. Tato mezera v gramotnosti společně s jejich častým využíváním může vést ke zranitelnosti a snadné zmanipulovatelnosti. Mělo by být naším cílem, aby mladá generace rozuměla nejen potenciálu umělé inteligence, ale také rizikům, jež tato přelomová technologie přináší.zdroj

Dnešní děti běžně využívají AI (Artificial Intelligence), ale navzdory tomu nedokáží často rozpoznat ani popsat, kdy a jak funguje. Zvyšuje se tak mezera v AI gramotnosti (AI literacy gap). Proto odborníci na AI a vzdělávání upozorňují na chybějící či nedostatečné začlenění výuky AI do vzdělávání na základních školách, aby se všichni žáci mohli stát kritickými uživateli technologií. (zdroj)

Hlavní principy AI by se měly stát základními znalostmi podobně, jako znalosti přírodních věd — například periodická tabulka prvků či elektromagnetismus.

Pomozme dětem s jejich budoucím pracovním uplatněním

Na jednu stranu AI přinese uživatelům, podnikům a ekonomikám značné výhody (zvýší produktivitu a hospodářský růst), na druhou však způsobí úbytek/změnu současných pracovních míst a některých profesí. Odhaduje se, že do roku 2030 bude investováno do oblasti rozvoje a implementace AI 15,7 bilionu dolarů (zdroj). 35% společností celosvětově využívá AI, 42% k tomu hledá cesty (zdroj).

I když ne všechny profesní obory budou nahrazeny AI, lidé se znalostmi umělé inteligence budou na trhu práce pravděpodobně lépe ohodnoceni než ti, kteří tuto gramotnost postrádají.

Vzniknou také nová povolání, která dnes ještě neexistují, podobně jak to zapříčinily technologie v minulosti.

Výzkum Goldman Sachs Global Investment Research odhaduje, že jedna čtvrtina současných pracovních pozic by mohla být v USA (v EU podobně) automatizována umělou inteligencí, přičemž obzvláště vysoká pravděpodobnost je v administrativních (46 %) a právnických (44 %) profesích a nízké riziko ve fyzicky náročných profesích, jako je stavebnictví (6 %) a údržba (4 %). [zdroj]

Současní žáci druhého stupně dosáhnou 30 let kolem roku 2042. Studiem AI na základní škole tak získají konkurenční kariérní výhodu a to nejen v technických (resp. IT) profesích. AI již nyní výrazně mění pracovní pozice téměř ve všech oborech lidské činnosti. Lze předpokládat, že její znalost bude v budoucnu ve většině profesí vyžadována, podobně jako je to nyní s nutností umět využívat ke své práci počítače.

Připravme mladou generaci na budoucnost

AI je v současnosti jedním z nejvíce se rozvíjejících průmyslových oborů (zdroj). Zároveň může také výrazně přispět k řešení klimatické krize, umožnit kvalifikovanější rozhodování v oblasti snižování emisí uhlíku v průmyslových odvětvích nebo navrhnout, jak zajistit přístup k obnovitelným zdrojům energie. Na druhou stranu je však výzvou do budoucna, jak snížit nezanedbatelnou spotřebu energií na samotný provoz AI. (zdroj)

Obecná znalost a vývoj AI zvýší konkurenceschopnost společnosti. V Hongkongu např. probíhá výzkum AI kurikula již pro předškolní vzdělávání (zdroj), v Koreji je výuka AI systematicky zavedena na základních školách. USA má své kurikulum. V ČR vytváříme AI kurikulum my společně s NPI.

Zralá společnost, připravená na tak revoluční technologii, jako je umělá inteligence, se může lépe bránit proti podkopávání demokracie radikalizovanou částí společnosti, k němuž příspívají sociální sítě a jejich algoritmy založené na AI.

Umělá inteligence přináší velký pokrok v mnoha směrech a oborech. Vzbuzuje ale také obavy. Například že bude využívána neeticky, podporovat rasové předsudky, šířit falešná videa, sebere pracovní místa. Aby mladá generace, která bude zároveň tvůrcem, spotřebitelem i uživatelem umělé inteligence, mohla využívat její výhody a předcházet jejímu zneužívání, měla by pochopit její fungování, benefity i omezení. Musí zajistit, aby byla využívána eticky a bez předsudků.

Umělá inteligence už nyní výrazně proměňuje naše životy. Mělo by být naším cílem, aby mladá generace rozuměla jejímu dopadu a potenciálu pro budoucnost. Je důležité, aby děti dostávaly pravdivé informace o AI a aby porozuměly technologii, která proměňuje naše životy. (zdroj)

Kompetenční model

AI gramotnost a kompetence

Gramotnost v oblasti umělé inteligence je soubor kompetencí, které umožňují jednotlivci kvalifikovaně fungovat ve společnosti propojené s umělou inteligencí. Jednotlivec s gramotností v oblasti AI by měl být schopen ji kriticky hodnotit, komunikovat a spolupracovat s ní a jako nástroj ji využívat.

S rychlými technologickými změnami ve společnosti, která je provázaná s AI, by mělo být cílem základních škol vzdělat příští generace v následujících kompetencích.

Znalosti o AI (AI Knowledge)

Cílem je pochopit základní pojmy týkající se umělé inteligence. Identifikovat, jakými vlastnostmi se liší systémy založené na umělé inteligenci od „standardních“ systémů založených na algoritmech.

Např. znalost principů vyhledávacích algoritmů.
Porozumění principům počítačových modelů napodobujících lidské uvažování a logické usuzování.
Porozumění algoritmům strojového učení, které vyhledávají vzory z dat.
Například počítačové vidění, rozpoznávání řeči, optické rozpoznávání textu a strojový překlad.

AI dovednosti (AI skills)

Používání vhodných nástrojů umělé inteligence pro řešení problémů.
Označuje schopnost programovat jednoduché aplikace umělé inteligence, a v konečném důsledku tím rozvíjet informatické myšlení studentů.

Postoj k AI (AI Attitude)

Rozvíjení schopnosti studentů zvažovat pomocí příkladů všechny aspekty umělé inteligence s ohledem na lidskou společnost. Žáci by měli určit pozitivní i negativní dopady AI na společnost a mít kritický pohled na využívání této technologie.

Vstoupení AI do rozhodovacích procesů lidí přináší oprávněné obavy týkající se etiky. Občan znalý umělé inteligence (tzv. „AI literate citizen“) by měl mít schopnost používat umělou inteligenci ve prospěch lidstva.

Hlediska, která mohou být zvažována při tvorbě osnov:

Autor textu: Radovan Lupták
Editoři: Herbert Ullrich, Vojtěch Jindra, Eva Nečasová
Odborní garanti: Pavel Kordík, Jiří Materna
Datum poslední revize: 02/24

Máte dotaz nebo hledáte podporu? Zeptejte se komunity či správců v naší FB skupině.

Pilotní vzdělávací program Umělá inteligence do základních škol 2022/23 realizuje Pražský inovační institut
v rámci projektu iKAP II — Inovace ve vzdělávání. Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

AI dětem © 2022. Využíváme cookies pro měření návštěvnosti webu.
Všechny vznikající metodiky podléhají licenci Creative Commons 4.0 Mezinárodní Licence.

Licence Creative Commons